ขั้นตอนการทำ Visa &Passport ประเทศสเปน

spain-visa-passport

ปัจจุบันสถานทูตสเป็นประจําประเทศไทยได้มอบหมายให้บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล (VES Global) เป็นตัวแทนรับคําร้องขอวีซ่าระยะสั้น โดยคําร้องขอวีซ่าทั้งหมดนั้นจะถูกส่งไปพิจารณาที่สถานทูตสเปน ประจําประเทศไทยต่อไป

ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศสเปน ตั้งอยู่ที่ 191 ตึกสีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Note:

สําหรับการยื่นคําร้องขอวีซ่าเป็นรายบุคคล ท่านสามารถขึ้นคําร้องขอวีซ่าได้ด้วยตนเอง ไม่จําเป็นต้องนัดหมายเวลาล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม สําหรับการยื่นคําร้องขอวีซ่าเป็นหมู่คณะ ท่านจําเป็นต้องทําการนัดหมายเวลาล่วงหน้า ก่อนยื่นคําร้องขอวีซ่าเท่านั้น โดยติดต่อมาที่ศูนย์รับคําร้องวีซ่าประเทศสเปน

เวลารับยื่นคําร้องขอวีซ่า วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.3012.00 น. และ 13.00-16.00 น.

เวลารับคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. (ปิดให้บริการตามวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางสถานทูต เท่านั้น)

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าสําหรับการพํานักระยะสั้น (พํานัก 90 วันภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน)

  1. ใบคําร้องขอวีซ่าซึ่งกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อย 2 ชุด
  2. หนังสือเดินทางที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ตั้งใจ จะเดินทางออกจากกลุ่มประเทศเชงเกน พร้อมสําเนา 1 ชุด
  3. รูปถ่ายสีที่มีพื้นหลังสีขาว และเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป
  4. เอกสารประกันการเดินทาง (วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท)
  5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไปและกลับจากประเทศสเปน หรือประเทศในกลุ่มเชงเกน
  6. เอกสารต่างๆ ที่แสดงจุดประสงค์และตารางในการเดินทาง โปรแกรมการเดินทางเอกสารการจองที่โรงแรมหรือที่พัก ตารางเวลาในการประชุมธุรกิจ เป็นต้น
  7. หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารกับสําเนาสมุดบัญชีที่ แสดงให้เห็นว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทางและตลอดระยะเวลาที่พํานัก

รายละเอียดและแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ที่
www. fsglobal.com/Spain/thailand หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคําร้องขอวีซ่าที่หมายเลข +662 263 9100 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. หรือ info.esthe vfshelpline.com

เมื่ออยู่ในสเปนและต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อสถานทูตไทย ในสเปนได้ที่

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด (Royal Thai Embassy) Calle Joaquin Costa, 29 28002 Madrid, Spain โทรศัพท์ (3491) 563-2903, 563-7959 โทรสาร (3491) 564-0033, 562-4182
อีเมลล์ thai@madpromega.net, thai-mdd@super.medusa.es

ภาษีศุลกากร

ผู้เดินทางเข้าประเทศสเปนได้สิทธิ์นําของติดตัวที่ได้รับยกเว้น อากรขาเข้า ดังนี้

– บุหรี่ไม่เกิน 200 มวน หรือซิการ์ (ขนาดเล็ก) 100 มวน หรือ ซิการ์ (ขนาดใหญ่) 50 มวน หรือยาสูบ 250 กรัม

– เหล้า ไม่เกินคนละ 1 ลิตร – น้ําหอม ชา และกาแฟ ปริมาณพอสมควร – เครื่องประดับและของมีค่าติดตัวพอสมควรแก่ฐานะ

– เครื่องใช้ในวิชาชีพ เช่น เครื่องดนตรี คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด อุปกรณ์กีฬา กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ หากไม่มีใบเสร็จที่ซื้อขาย มาแสดง ผู้เดินทางต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อจดบันทึกการนําเข้าไว้ เป็นหลักฐานว่าเป็นของที่นําติดตัวเข้าประเทศสเปนและประสงค์จะ นํากลับออกไป

– การนําสัตว์เลี้ยง เช่น แมวและสุนัข นําเข้าได้ถ้ามีใบรับรองว่า ปลอดโรคและใบรับรองสุขภาพจากสัตวแพทย์ กับใบรับรองว่าสัตว์ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้ว

ของต้องห้ามในการนําเข้า
– สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
– ภาพหรือวัตถุและอุปกรณ์วัตถุลามก
– กัญชาและสารหรือยาเสพติดให้โทษทุกชนิด

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet