PART 1: แนะนำอาหารที่เมืองต่างๆของประเทศสเปน

-FOOD & DRINK-

อาหารในแต่ละภาคของสเปนต่างกันมาก แต่ละเมืองมีอาหารจานเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ สภาพดินฟ้าอากาศและภูมิประเทศที่แยกเป็นภูเขา ทะเล และที่ราบ ทําให้สเปนมีแหล่งอาหารไม่เหมือนกัน เช่น พวกที่อยู่ใกล้ทะเลก็กินอาหารทะเล พวกที่อยู่ในหุบเขาก็กินเนื้อสัตว์หรือสัตว์ป่าเป็นอาหาร แต่โดยส่วนมากแล้วอาหารสเปนนั้น ได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมากจากอาหารทะเล สิ่งที่ชาวสเปนมีเหมือนกัน คือวัฒนธรรมในการสังสรรค์ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลกว่าชาวสเปน ไม่เคยหลับใหล ชาวสเปนมีวิธีปรุงอาหารประจําท้องถิ่นเป็นอาหารจานพิเศษของทุกเมือง โดยชาวสเปนมักพูดถึงอาหารประจําแควน ของตนอย่างภาคภูมิใจเสมอ Continue reading “PART 1: แนะนำอาหารที่เมืองต่างๆของประเทศสเปน”