Barcelona เมืองน่ารักที่เป็นแหล่งกำเนิดของศิลปินระดับโลก

-แคว้นคาเทโลเนีย หรือคาตาโลเนีย หรือกาตาลุญญา Catalonia kšə Cataluña-

มีความสําคัญที่สุดในสเปนตะวันออก มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ ตั้งแต่เทือกเขาพิเรนีสไปจนจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีชายฝั่งทะเลยาวมากกว่า 500 กิโลเมตร แคว้นนี้ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด คือ บาร์เซโลนา (Barcelona) ชีโรน่า (Girona) เยย์ดา (Leida) และตาร์ราโกนา (Tarragona) มีอาณาเขตติดกับประเทศฝรั่งเศส และประเทศอันดอราร์ทางทิศเหนือติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางทิศตะวันออก และติดกับแคว้นอารากอนและบาเลนเซียของ สเปนทางตะวันตกและทิศใต้ตามลําดับ มีภาษาเป็นของตัวเองคือ ภาษาคาตาลันซึ่งมีความคล้ายคลึงกับภาษาสเปน แคว้นนี้มีความพยายามที่จะแยกตัวออกจากสเปน เนื่องจากคนคาตาลันเชื่อว่าพวกตน มีเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมที่ต่างกับคนสเปน (Castilian) สภาพภูมิอากาศของแคว้นนี้มีความหลากหลาย โดยบริเวณที่มีผู้คนอาศัยหนาแน่นอย่างบริเวณจังหวัดบาร์เซโลนา ตาร์ราโกนา และ จิโรนามีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนบริเวณจังหวัดเยย์ดาและ ตอนในของจังหวัดบาร์เซโลนามีอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนภาคพื้นเมืองสําคัญคือบาร์เซโลนา ซึ่งเป็นบริเวณที่มีประชากรมากที่สุดของแคว้น Continue reading “Barcelona เมืองน่ารักที่เป็นแหล่งกำเนิดของศิลปินระดับโลก”